د حق لوړ غږ has not posted anything yet
About

مونږ راتلونکي نسلونه دنړۍ په اودریدل غواړو ،