افغان غږ Cover Image
افغان غږ Profile Picture
افغان غږ
@Afghan4
129 people like this
9397079162

داچې زموږ فعالیت یوڅه ټکني شوې موږ ۲ایډمینانو ته ضرورت لرو
فعالیت یې باید په اسلامي افغاني اصولو برابر وې

image

داچې زموږ فعالیت یوڅه ټکني شوې موږ ۲ایډمینانو ته ضرورت لرو
فعالیت یې باید په اسلامي افغاني اصولو برابر وې

image

‏هغه ټانګونه او وسلې چې د تېرې ادارې عسکرو ګاونډي ایران ته تښتولې وې نن ورځ بېرته د اسلامي امارت ځواکونو خپل وطن ته راوړې.
هیله لرو یوه ورځ به تښتول شوې الوتکې هم بېرته په کور شي.
وطن وروسته له ۴۴ کالو صاحب پیدا کړ.
نورې ستونزې به هم خدای حل کړي وطنداره!

داچې زموږ فعالیت یوڅه ټکني شوې موږ ۲ایډمینانو ته ضرورت لرو
فعالیت یې باید په اسلامي افغاني اصولو برابر وې

موږ غوښتل چې یو ایډمین اضافه کړو ځکه تنها نشو کولی په یوازي خدمت وکړو
خو متاسفانه داډمین اضافه کولو اپشن نشته ترڅوچې اپشن فعاله کېږي زموږ نشريات به یو څه ځنډني وې
خو خدمت به کوه ان شاءالله

About

افغان غږ اذاداوخپلواکه پاڼه ده
افغان غږ به دهر افغان غږ ترټولو رسوې