د مسواک په اړه يوه يوه جمله ولیکۍ.
او يارانو راځۍ چې سره يو بل فالو هم کړو

image

سلامونه موومنئ دازما بعد له ډیره موده وروسته ستاسو سره هیله مو ده سي نورو ملګرو سره مو شیر کړي.

image
About

About Democracy