هڅـــونه Cover Image
هڅـــونه Profile Picture
هڅـــونه
@Encouragement345
41 people like this

په ټوله نړۍڪې ښڪلې ڪليمه.!
♥لٙااِلٙهٙ الاّٙ اللهْ مْحٙمّٙدٌ رّٙسْولْ اللهِ♥

About

که د علم په دولت څوک دولتمند شي
خواربه نشي که اوسیږی په زندان کې