فیج څنګه جوړ کړو
#عمرې

اسلام علیکم ورحمت الله وبر کاتو

About

Fighter ( In The Way Of ALLAH )

Viewst animation
1665234133041529753
پدې ځای کې ستاسې خبرتیاوې او اعلانات منل کیږی
دخپلو سوداګریزو چارو د لاپرمختګ لپاره له ملګري سره اعلانات وکړئ
Your Ads here
833 X 80
اعلان شما در اینجا
info@malgari.com