سلامونه موومنئ دازما بعد له ډیره موده وروسته ستاسو سره هیله مو ده سي نورو ملګرو سره مو شیر کړي.

Assalamualaikum

https://www.malgari.com/treasureofknowledge

treasure of knowledge
www.malgari.com

treasure of knowledge

treasure of knowledge page i send daily most important mcqs and other meterial to the page please follow my page
About

دلته اسلامي ليکنې، حديثونه، دعاګانې او نور اسلامي مسايل نشريږي.