سلامونه موومنئ دازما بعد له ډیره موده وروسته ستاسو سره هیله مو ده سي نورو ملګرو سره مو شیر کړي.

Assalamualaikum

https://www.malgari.com/treasureofknowledge

treasure of knowledge
www.malgari.com

treasure of knowledge

treasure of knowledge page i send daily most important mcqs and other meterial to the page please follow my page
About

دلته اسلامي ليکنې، حديثونه، دعاګانې او نور اسلامي مسايل نشريږي.

Viewst animation
1665234133041529753
پدې ځای کې ستاسې خبرتیاوې او اعلانات منل کیږی
دخپلو سوداګریزو چارو د لاپرمختګ لپاره له ملګري سره اعلانات وکړئ
Your Ads here
833 X 80
اعلان شما در اینجا
info@malgari.com