سلامونه موومنئ دازما بعد له ډیره موده وروسته ستاسو سره هیله مو ده سي نورو ملګرو سره مو شیر کړي.

دنیا کا سب سے بڑا اور
عظیم الشان لیڈر صرف
♥️حضرت محمدؐ ہے♥️
Muhammad Irfan Mohmand
دنیا کا سب سے بڑا اور
عظیم الشان لیڈر صرف
♥️حضرت محمدؐ ہے♥️
Muhammad Irfan Mohmand

‏مونږ ډیر مظلوم ملت یوو، خو چې څوک مو مجبور کړي بیا یې دې حالت ته رسوو هغه که هرځای وې.
سنترل جنرل مبين
#down_with_america
فالوو

image