لر و بر یو مولا
مونگ دا افعانیستان سرا سہ تعلق دی
ہا مولا مو یو دی دین مو یو دی

له واخان تر اټک ده ټول يو هېواد يوه خاوره يو وطن يوه جغرافيه ده هيڅ کوم د انګرېز توري کرښې موږ نه شي بېلولی

image
About

لر او بر افغان جغرافيه يو هېواد يوه ژبه يو کلتور يو مذهب يو دين