الشیخ رحیم الله الحقاني صاحب حفظ has not posted anything yet
About

زمونږ هدف د باطلو فرقو په خلاف محمکه مبارزه کول دي.