زرشه راته وایه د سلطان کلیکي څه حال دی

About

دلته به تاسوته نوي نوي تراني افلوډ که وو