د اوبو او برېښنا وزارت:
سروبي ولسوالۍ کې د ۱۰ میګاواټه لمریزې برېښنا پروژې پرانیسته وشوه.

اهتمامات وقایوی اتروسکلروزس؟
Total votes

Ciprofloxacin family?
1: Cephalosporins
2: quinoline
3: macrolides
4: diuretic