دملګري اداره په خوښۍ سره زیری درکوی چی اوس د وریفای لایحه پایلیزه شوېده هر هغه څوک چی غواړی حساب یی وریفای شی موږ ته دبرېښنالیک واستوئ چې نوموړې لایحه ورسره شریکه کړو یادونه باید وکړو چی اوس وریفای کلنی فیس هم لری. info@malgari.com

About

Malgari.Af is an independent private website launched by a group of Afghans depending on and have no relation with any party in Afghanistan.