دملګري ویبسایټ له کارمندانو څخه یوه اسلامې نړۍ منننه دا ویب کولی شي زموژ دګرانو وطنوالو عقیدوي رژیم کلک او هوډ من کړي.