ملګرو!
د اکاونټ د ویریفای مبارکي نو راکړئ!
خدای مو ووهه، په خوشحالی هم نه پوهېږی 😝