حديث قدسی:
هرګاه بنده ای من به اندازه زمين ګناه کرده باشد و بسوی من رجوع کند، من به اندازه زمين به مقابلش رحمت می فرستم.

image