‏له شیخ عبدالعزیز الطریفي
( رحمه الله )
نه چا پوښتنه وڪړه!
د دې زمانې منافقان څنګه وپېژنو ؟ هغه ورته وویل: ڪله چې پر اسلام یرغل او نیوڪې پیل شي دوئ ټول غلي او چوپه خوله وي، او ڪله چې یو مسلمان رهبر ڪومه اشتباه وڪړي دوئ ټول میدان ته را ودانګي او نيوڪې پرې شروع ڪړي.💔🌾🏔️⛰️