مسوولان اداره احصائیه و معلومات لغمان می‌گویند، در سال ۱۴۰۱ خورشیدی این اداره توانسته است، از طریق توزیع تذکره‌های برقی و کاغذی بیش از ۱۷ میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کند که نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
#تلویزیون‌ملی

image