‏جهاد
جهاد د لیوني عاشق مجاهد خوږه معشوقه ده، هغه معشوقه چې سر ببر مجاهد یې د غرونو په ژوند مجبور کړ ، له نړۍ څخه یې لرې او د فتنو جرړې یې پرې وایستې.