اسلام به هغه مهال پر مونږ وویاړي چې د حق په ویلو او د حق احکامو د تطبیق لپاره یې د زندان هتکړۍ او پر دار ځړېدل ومنو، که داسې نه وي نو زمونږ دعوت به د ماشومانو د لوبو د هغه نانځکو پرشان وي چې روح او جسم نه لري.

شهیـد عمر مختار