بــــــــــهانو باندې بیخي نه غلطیږي!😐
غم دې هم دومره هوښیار ده لکه ته..