عمر غزاوی shared a post  
20 w - Youtube

شرميدلي فدايي او دغه لندغر قاتل دواړه یو شان دی