کابل کې تابوت جوړونکي:
وروستيو کې د تابوتونو د کم پلور له امله مو روزګار خرابه شوی او اوس مو د تابوتونو پر ځای المارۍ جوړولو ته مخه کړې.