*رښتینی مينه او ملګری♥️*
*③درې ځانګړنې لري

*① موندل یې سخت دي🌺!*
*② پرېښودل یې سخت دي🥀!*
*③ هېرول یې سخت دی🍃!*

image