که علاج د لیونتوب درسره نه وي
لاس مې وتړه زولنې خو درسره دي
صبغت الله عمر

image