.


بیشکه لمونځ بهترینه ملګری دی
د نړۍ نه تر قبره
د قبر نه تر محشره
د محشر نه تر جنته.