تاسو کولی شی چی ملګری خواله رسنی کی خپل اکونټ داسی په اسانی سره ویریفای کړی