★ــــــــــــــ🕋★﷽★🕋ــــــــــــــ★
په کوم نعمت کې چې شکر وي د هغه پای نشته، او په کوم نعمت کې چې ناشکري وي د هغه دوام نشته

image