‏له ټولو مشرانو مبارزینو او چارواکو څخه هیله کیږی چی په ‎#[2773] ټرینډ کی برخه واخلی
‎#[2773]