راځۍ ګلانو یو وبل سره فالو کړو تر څو مو نور شوق هم زیات شې