کتاب، قلم او ښوونکی په ګډه نړۍ ته بدلون ورکولای شي.