أخ د کفارو خوارجو او مرتدینو قاتله
لایزال رب جل جلاله دې ټولې قربانۍ قبولې کړه :'(