‏رسول اللهﷺ فرمایي:
څوک چې پخپل ښه کار خوشاله او په بد کار خفه سي، نو دا ریښتنی مؤمن دی.