‏دا افغانستان نه، هندوستان دی
د ۱۹۹ هيوادو لوبغاړي دي ځای کي اوسيږي، مګر د عمومي دروازې سره د ا.ا.ا سپين بيرغ رپاند دی.

image