هیڅوک د احترام وږی نه دئ،
خو که یو بل ته احترام وکړو
د انسانیت پور به مو اداء کړی وي !!!

#shaker Lala

Viewst animation
1665234133041529753
پدې ځای کې ستاسې خبرتیاوې او اعلانات منل کیږی
دخپلو سوداګریزو چارو د لاپرمختګ لپاره له ملګري سره اعلانات وکړئ
Your Ads here
833 X 80
اعلان شما در اینجا
info@malgari.com