هیڅوک د احترام وږی نه دئ،
خو که یو بل ته احترام وکړو
د انسانیت پور به مو اداء کړی وي !!!

#[469] Lala