السلام علیکم
وروڼو الله تعالی مو روغ او جوړ لره.
له ځنډ وروسته بیا له تاسو سره یم .
د ملګرو اپلیکیشن ته بریا غواړم .

Viewst animation
1665234133041529753
پدې ځای کې ستاسې خبرتیاوې او اعلانات منل کیږی
دخپلو سوداګریزو چارو د لاپرمختګ لپاره له ملګري سره اعلانات وکړئ
Your Ads here
833 X 80
اعلان شما در اینجا
info@malgari.com