دا زموږ ځوانان دي دا زموږ اتلان دي
زنده باد افغانستان
مرګ به حامیان پاکستان
https://fb.watch/g0OqvYAeDV/