ده پاکستان بی وجدانه خواخوږو دا واوری چی ماغزه مو کولاو شی
لب یو هندوستان 💚🤍💛
https://web.facebook.com/10007....8636864051/videos/60