زه دلته نوی راغلم نو تاسو څخه مې هیله ما درسره ملګری کړی مننه