دملګري ادارې وروسته له ډیر ځنډ څخه د وریفای یا هغه شین نښان یا ټیک مارک لپاره یوه لایحه جوړه کړې چی دهغې په رڼا کې د ډیر کم کلنی فیس سره به ملګرو ته وریفای نښان ورکول کیږی څوک چی غواړی حساب یی ژر وریفای شی نو موږ ته برېښنالیک واستوی چی لایحه ورسره شریکه کړو او حساب یا پاڼه یی ورته وریفای کړو .

image
Viewst animation
1665234133041529753
پدې ځای کې ستاسې خبرتیاوې او اعلانات منل کیږی
دخپلو سوداګریزو چارو د لاپرمختګ لپاره له ملګري سره اعلانات وکړئ
Your Ads here
833 X 80
اعلان شما در اینجا
info@malgari.com