د هر پښتون مشر مبارز د زړه له کومي قدر کوو
اسفنديار صېب ته دې اللّٰه تعالیٰ د خوشحالو ډک صحت او ژوند ورکړي آمين
خپلواک پښتونستان غورځنګ

image