ملتی که غیرت داشته باشد زیر بار سلطه بيګانه نخواهد رفت.
#عمرمختار رحمه الله

image