سلامونه ملګرو هيله لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست.
دلته نوی يم هيله ده ما درسره فالو کړی 👏