سلام ګرانو ملګرو یو بل پالو کړی تر څو د ټولو پالورز هم پورته شی او د یو بل پوسټونه او نظریات ووینو مننه
زه هم نوی یم نو پالو می کړی