سلامونه نیکی هیلی اواخترامات موومنئ
له ډیره موده وروسته ستاسو سره هیله مو ده چی نورو ملګرو سره مو شیر کړي.

سلامونه موومنئ دازما بعد له ډیره موده وروسته ستاسو سره هیله مو ده سي نورو ملګرو سره مو شیر کړي.

قبض له منځه وړونکى درمل ( Anti Laxatives Drugs):
هغه درمل چى قبض لمنځه وړي په لاندي ډول دى

1 Bisacodyl ---- بيساکودايل
2 Cremaffin ---- کريمافين
3 Lactolose ---- لکتولوز
4 Castor Oil ---- کاسټور اويل
5 Enema ---- انيما
6 Sulfolax ---- سلفولاکس

دا هر يو درمل درته بيل بيل مطالعه کووو دوز , مکانيزم , جانبى غوارض , او مضاد استطباب يي ټول درته څيړو راسره اوسى مننه چى زمونڔ صفحه مو خوښه کړي .
د Bisacodyl او Cremaffin درمل استعمال

1 -Bisacodyl --- بيساکودايل
استطباب :
دا درمل د دايمى قبض , ماشوم زيڔونى , د کلمو د عملياتو او يا الټراسوند په مهال کارول کيڔي .
د اغيزې ميکانيزم :
دا درمل د کولمو حرکات زياتوى , چى په کولمو کى د اوبو د ډب کيدنى په وجه قبضيت له منځه وړي.
دوز ( Dosage ) :
لويان 10-15ml د شپى لخوا 6-9y کلن ته 5-10cc د شپى لخوا ورکول کيڔى .
له نورو درملو سره يي شريک کارونه کوم تاوان نلرى
مضاد استطباب :
دا درمل دګيډى د درد , Appindicitis , د مقعد د زخم , د کولمو د انسداد ( بندښت ) او يا خونى بواسيرو په مهال دى نه کارول کيڔى .
يادونه :
د ګولۍ د زبيښلو دى ډډه وشى او په دايمى ډول دى نه کارول کيڔى .

2 -Cemaffin ---- کريمافين

ترکيب ( Composition):
پدى درمل کى 75% مګنيزم هايدرو کسايد او 25% مايع پرافين شامل دى .
استطباب :
د قبض د درملو له جملى څخه دى دا درمل د بد هضمى او قبضيت د له منځه وړلو لپاره کارول کيڔى .
دوز ( Dosage ) :
دا درمل دى 20cc شل سى سى دى تر ويده کيدلو وړاندى وکارول شي .

Lactolose --- لکتولوز

استطباب ( کارونه ) Indication :
د قبضيت ضد درمل دي دا درمل د موقتى او ځنډنې قبض د له منځه وړلو لپاره کارول کيڔى .
اغيزې ميکانيزم :
دا درمل د خپلى ګړنى په اساس په کولمو کى د فضله موادو مقدار نرموى او زياتوى يي چې د کولمو حرکات په ذريعه په اسانۍ سره خارجيڔى .
دوز (مقدار ) Dosage :
لويان ابتدايي خوراک 15-45ml ملى ليتره وروسته 10 - 15ml ملى ليتره هره ورځ
د 7 - 14y کلن ابتدايي خوراک 15ml او وروسته 10ml ملى ليتره هر ورځ.
د 1-6y کلن ماشوم ته يوه يا دوه کاشوغى په ورځ کى
تى رودونکى ماشوم ته 5ml ملى ليتره هر ورځ وکارول شى چې 5ml ملى ليتره د يوې کاشوغى سره سمون لرى .
جانبى غوارض ( Side Effiects) :
د درملنى په څو لومړيو ورځو کى د کولمو باد ليدل کيڔى د ځانګړى درملنى په مهال دا شکايت له منځه ځى , د ډير خوراک له امله اسهال ليدل کيديشى .

مضاد استطباب ( نه کارونه ) Contraindication :
څرنګه چى په دى درملو کى ګلکتوز شامل دى , نو هغه ناروغان چى په کمه اندازه ګلکتوز هم کاروى دا درمل دى نه خورى اود کولمو د بندښت په مهال دى نه کارول کيڔى .

له نورو درملو سره شريک کارونه :
له نورو درملو سره شريک کارونه کوم عکس العمل نه دى ليدل کيڔى .

حمل په مهال کارونه :
د حمل په وخت کى ددى درمل کارونه کوم ناوړه اٿر نلرى .
مهمه يادونه : هغه کسان چى له لکتوز سره حساسيت ولرى دا درمل دى نه کاروى .

4 ـCastor Oil
استطباب ( کارونه ) Indication:
د قبض د لمنځه وړلو لپاره کارول کيڔى .
غيزى ميکانيزم :
دا درمل د کولمو د جدارونو د تحريکونى په اساس د کولمو په داخل کى اوبه جمع کوى اود قبضيت د لمنځه وړلو سبب کيڔى . ددى درمل اٿر په 4-6 ساعتو کى شروع کيڔى .
دوز ( خوراک اندازه ) Dosage :
لويان دى 15-30cc يو ځلى د خولى د لارې وکاروى .
جانبى غوارض :
زړه بدوالى , استفراق , دګيډي درد , او تشنج اوپه اوڔمهاله کارونى سره يي د اوبو او مالګو کمښت ليدل کيڔى .
د نورو درملو سره شريک کارونه :
لع نورو درملو شريک کارونه کوم تاوان نلرى.
مضاد استطباب :
دا درمل دى هغه ناروغان نه کاروى چى د ګيډى شديد درد , زړه بدوالى , اويا استفراق ولرى , د کولمو التهاب , زخم , بندښت , اويا د مقعد زخم په مهال دى نه کارول کيڔى .
همدارنګه دا درمل دى د حمل او مياشتنى عادت کى نه کارول کيڔى . د حمل په مهال ددى درمل کارونه په پوره ډول منع ده .
احتياط :
که دا درمل له جوش , سرکى يا شيدو سره يو ځاى شى , بد اٿر يي کم محسوييڔى اوکه نور درمل خوړل کيڔى تر دى مخکى وخوړل شي .

5 ـEnema
جينريک نوم : سوډيم فاسفيټ او سوډيم باى فاسفيټ .
استطباب :
د قبض د لمنځه وړلو , دکولمو د معاينه کولو , د ګيډى عملياتو اود ماشوم زيڔيدو په مهال د کولمو د خالى کولو لپاره کارول کيڔى .
ميکانيزم :
د Enema سر دى مقعد ته داخل کړى شي او محول دى هلته خالى کړل شى معمول 60-120ml ملى ليره درمل د ضرورت په اساس کارول کيڔى .
جانبى غوارض :
په ډيرى کارونى سره يي د ناروغ د جود مايعات او مالګى کميڔى . همدارنګه ناروغ ورسره عدت پيدا کوى چى له امله يي بغير له Enema بيا رفع حاجت نشى کولى .
له نورو درملو سره شريک کارونه :
کوم نقصان نلرى.
مضاد استطباب :
هغه ناروغان چى د زړه او پښتورګو په عدم کفايه اخته وى , Enema دى نه کاروى , د appindicitis , د کولمو انسداد , او مقعد زخم په مهال دى enama نه کارول کيڔى .
,يادونه :
ددى درمل په ترکيب کى سوډيم شامل دى , ځکه دى يي نو د زړه او پښتورکو د عدم کفايه ناروغان دى نه کاروى .

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/BNofxVJeUgH6O6cW7X3Tzj

Aktualisiere deinen Browser | Facebook

اَللَّهُمَّ لَکَ الٌحَمٌدُ وَالٌمِنّة
اللهم ارحم علینا وعلی اخوانناالمسلمین الافغانین.

الحاج عبدالسلام حنفي:
موږ د دې وړتیا لرو چي د بهر او داخل څخه تجاران دلته د برق، استخراج معادن، پوهني او نورو برخو کي سرمایه ګذاري وکړي او موږ یې هرراړخیز ملاتړ وکړو او بشپړ امنیت یې تامین کړو.
#کجکي

About

دلته درته د سنګر او ممبر د یو ګمنام اتل استاد زمرک یاسر رحمه الله یادونه او اتلولۍ شریکوو