د لنډو مطالبو لپاره ټیک ټاک ته راشئ، البته د وخت ضرورت همداسي ده. https://www.tiktok.com/@hamasi....hapazhullah?_t=8emfD

image

د د نظام ګټل مهم ده او که د نظام ساتل؟؟

عافیه صدیقه خور په موږ ټولو مسلمانانو حق لري😭

په کابل ـ کلکان ولسوالی کې له عام ولس سره

شجاعت څه شي ته واي، دشجاعت فلسفه څه شي ده؟؟

About

دا صفحه په شیخ القرآن والحدیث عبدالحمید حماسی پوری اړه لری. تاسو محترمینو ته به تقریرونه، تحقیقونه،تفسیر او ترجمه اودرسونه خپریږی.
او ټول هغه درسونه چې خپریږي تاسو یې تعقیب کړی تر څو ستاسو په ګډون په ټولنه کې اصلاح راشی او دا زموږ یو هدف هم ده