زموږ د یوټیوب چینل تعقیب کړئ.

له خپل اولاد سره مینه لرل؟

د د نظام ګټل مهم ده او که د نظام ساتل؟؟

عافیه صدیقه خور په موږ ټولو مسلمانانو حق لري😭

په کابل ـ کلکان ولسوالی کې له عام ولس سره

About

دا صفحه په شیخ القرآن والحدیث عبدالحمید حماسی پوری اړه لری. تاسو محترمینو ته به تقریرونه، تحقیقونه،تفسیر او ترجمه اودرسونه خپریږی.
او ټول هغه درسونه چې خپریږي تاسو یې تعقیب کړی تر څو ستاسو په ګډون په ټولنه کې اصلاح راشی او دا زموږ یو هدف هم ده