له ستونزو ځيني ډکه مې تمامه زندګي ده

About

دلته به تاسو نوې او په زړه پورې ترانې اوری
پاڼه درسره لایک کړئ